بنای باستانی قریه کورائیم

بنای باستانی قریه کورائیم

بنای تاریخی کوارائیم

این بنای تاریخی امروزه در وسط قبرستانی قدیمی مربوط به دوران اسلامی و قرن ۶ هجری بنا شده است. سنگ قبرهایی متعلق به همان زمان نیز در این قبرستان به چشم می‌خورد.

ساختمان بقعه در حال حاضر نیمه ویران و در حال نابود شدن است. سبک بنا نشان می دهد که تاریخ ساخت آن مربوط به اواخر  دوران مغول و قرن هفتم هجری قمری است. بقعه کورائیم شامل بنای چهارگوشه است که هر ضلع آن ۵ متر درازا دارد.

بر فراز بنا، گنبد آجری کوچکی قرار دارد که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. در قسمت شمالی بنا، سر در کوچکی با طاق فروریخته قرار دارد که ورودی آن به پهنای ۸۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر است.

این در، در حال حاضر بر سر جای خود قرار نگرفته و از پرده ای جهت پوشش استفاده کرده اند در بالای آن نیز فرورفتگی قرار گرفته با توجه به نمونه های مشابه در سایر بناها به احتمال بسیار زیاد محل قرار گرفتن  کتیبه ای بوده است که امروزه از بین رفته است یا از  این محل منتقل شده است. چوبی که به عنوان نعل درگاه در بالای ورودی استفاده شده به وسیله ملات گچ در جای خود محکم شده است.

فرم ایوان ورودی مستطیل شکل است که در یکی از جرزهای آن کرسی چینی آجری قابل مشاهده می باشد. در داخل جرزهای کناری طاقچه ای تعبیه گردیده است، سردر آن با چفت پنج و هفت تند شکل گرفته است و در زیر آن سه طاقچه قرار گرفته است.بنای کوراییم

بنای کوراییم

قسمت های مختلفی از بنا طی سال های اخیر مرمت شده است که از آن جمله می توان به طاق ایوان ورودی اشاره کرد. این طاق بر اثر آسیب های وارده، تخریب شده بود، ولی در جهت ساخت دوباره طاقچه هایی که در زیر بخش ایوان قرار گرفته، به شکل صحیحی مورد مرمت قرار نگرفته است.

بنای باستانی روستای کورائیم در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۴۷ به شماره ۸۲۶ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل