پل سه چشمه (پیرمادر)

پل سه چشمه (پیرمادر)

پل سید آباد

پل سیدآباد پلی سه چشمه و اجرا شده با سنگ های تراش یافته و ملات آهکی در ازاره و آجر ۲۰×۲۰ و ملات گچی در طاق ها می باشد. دهانه وسطی پل بزرگ تر از دهانه های جانبی می باشد که به صورت متقارن در دو طرف این دهانه قرار گرفته اند بزرگ تر بودن دهانه وسطی پل باعث زاویه داربودن عرشه پل شده است. این پل یادگار دوره صفویه می باشد که مسیر ارتباطی جاده قدیم تالش و خلخال به دروازه ورودی اردبیل را تأمین می کند. عملیات مرمتی این پل در سال ۱۳۷۴ (ه.ش) شروع شده است.
این پل شامل سه دهانه آجری با قوس های شاخ بزی کند و موج شکنهای سنگی می باشد.
این پل بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده و گذر افراد پیاده را تأمین می کند.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل